Registar organizacija civilnog društva u sektoru ruralnog razvoja u Bosni i Hercegovini
[ Log In ] Funded by the European Union
Skip Navigation Links
      About
OKVIR ZA USPOSTAVLJANJE SARADNJE NA PROJEKTU ACoRD
ACoRD projekat - Savez za zajednički ruralni razvoj, ima za cilj da podrži osnivanje Mreže za ruralni razvoj u Bosni i Hercegovini i da jača kapacitet e organizacija, članica Mreže. Takođe, ACoRD teži da uključi predstavnike civilnog društva, a samim tim i ruralno stanovništvo u procese kreiranja i donošenja relevantnih politika iz oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja i njihovo usklađivanje sa EU politikama. Konferencija “Ruralni razvoj u Bosni i Hercegovini” koja je održana 28.maja 2013. godine, u Sarajevu, predstavlja jednu od prvih aktivnosti u okviru projekta ACoRD. Učesnici konferencije su imali priliku da se pobliže upoznaju sa ciljevima i aktivnostima projekta ACoRD, ruralnim razvojem u Bosni i Hercegovini, kao i osnivanju, funkcionisanju i vrstama mreža za ruralni razvoj u Evropskoj uniji i regionu. Učesnici konferencije su, nakon izlaganja prezentatora i nakon diskusije u kojoj su data određena mišljenja i viđenja po pitanju ACoRD projekta i osnivanja Mreže za ruralni razvoj u Bosni i Hercegovini, predložili da se pripremi Okvir za uspostavljanje saradnje na projektu ACoRD. Na osnovu ovog prijedloga uče snika Konferencije i u skladu sa stavovima koji su izneseni u toku diskusije, predlaže se sljedeći Okvir za uspostavljanje saradnje na projektu ACoRD:
 
1. Osnivanje Mreže za ruralni razvoj u Bosni i Hercegovini je poziti van iskorak u sveobuhvatnom procesu ruralnog razvoja u Bosni i Hercegovini i ova inicijativa u okviru ACoRD projekta je pozdravljena i podržana od strane civilnog i javnog sektora.
2. Neophodno je razviti partnerstvo između javnog i civilnog sektora po pitanju ruralnog razvoja i ojačati međusobnu komunikaciju što je sasvim izvodljivo kroz implementaciju projekta ACoRD. Mreža za ruralni razvoj treba da bude ozbiljan partner javnom sektoru i da bude korištena kao koristan alat koji doprinosi radu javnog sektora.
3. Da bi civilni sektor mogao biti prepoznat kao ozbiljan partner javnom sektoru u oblasti ruralnog razvoja, organizacije civilnog društva moraju imati određene kompetencije u tom sektoru i transparentnost u svom radu. Civilni sektor u BiH je snažan u kvantitetu, a treba osigurati i snagu civilnog sektora i u kvalitetu. Osnaživanje organizacija civilnog društva iz oblasti ruralnog razvoja je dio ACoRD projekta.
4. Svaka zemlja u Evropi ima svoje posebnosti i postoje razna rješenja kada su u pitanju mreže za ruralni razvoj. Tako i u Bosni i Hercegovini, kroz dijalog, treba pronaći model zajedničkog rješenja, a koji će na najbolji način odražavati bosanskohercegovačku perspektivu i poziciju. Savez za zajednički ruralni razvoj (ACoRD) u Bosni i Hercegovini je model koji omogućava zadovoljavanje različitih pogleda i stavova popitanju umrežavanja u ruralnom razvoju u Bosni i Hercegovini. Organizacije civilnog društva aktivne u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja u Bosni i Hercegovini će se zalagati za ostvarenje predloženih principa iz ovog Okvira za uspostavljanje saradnje na projektu ACoRD i na taj način će dati svoj puni doprinos osnaživanju ruralnog pokreta i sveobuhvatnom ruralnom razvoju u Bosni i Hercegovini.